Prezydent m.st. Warszawy ogłosi zwycięskie projekty dotacyjne na Ursynowie za ponad 3 mln złotych w 2024 r.

Zakończono prace komisji, która miała za zadanie wytypować najbardziej wartościowe projekty do sfinansowania w 2024 roku. To oznacza, że niedługo będziemy mogli poznać decyzje Prezydenta m.st. Warszawy w kontekście wyników konkursów dotacyjnych. Szczególnie ważne są one dla mieszkańców Ursynowa, które to dzielnice może liczyć na dofinansowanie projektów o wartości przekraczającej 3 miliony złotych. To oznacza wzrost o 400 tysięcy złotych w porównaniu do finansowania z poprzedniego roku.

Proces selekcji projektów był wieloetapowy. Najpierw przedstawiciele Dzielnicowej Komisji Dialogu Społecznego oraz urzędnicy Urzędu m.st. Warszawa dokonali wstępnej selekcji inicjatyw zgłoszonych przez organizacje pozarządowe. Wybrane propozycje zostały następnie rekomendowane Zarządowi Dzielnicy Ursynów. Teraz oczekujemy tylko na ostatni etap – zatwierdzenie przez Prezydenta m.st. Warszawy.

W tym roku uruchomiono aż 10 otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych. Zakres tematyczny konkursów był bardzo szeroki i obejmował: kulturę, sztukę, ochronę dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej, przeciwdziałanie uzależnieniom i przemocy domowej, działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym i niepełnosprawnych oraz ich rodzin, a także przeciwdziałanie ubóstwu.